Tarih Bölümü Ders İçerikleri


T.C.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ
DERSLER ve İÇERİKLERİ
 
Birinci Sınıf
Tarih Metodolojisi ve Kaynak Bilgisi I-II
Tarih bilimi hakkında genel bilgiler, tarihte çağ kavramı, tarih felsefesi, tarih ve diğer sosyal bilimler, tarihe yardımcı bilim dalları, tarih araştırmalarında kullanılan kaynaklar ile eser tenkiti, tarih biliminde araştırma yöntemi, tarih yazım tarz ve anlayışları, araştırmanın yazımı.
İlkçağ Tarihi I-II
İlkçağ tarihi kavramı, kapsamı, yöntemi, Prehistorik dönemler (Paleolitik, Mezolitik v Neolitik), Anadolu’nun tarihi coğrafyası, en eski devirlerden M.Ö. V. yüzyıla kadar Anadolu’nun siyasi ve kültürel tarihi. Mezopotamya Coğrafyası, Hassuna-Samarra, Halaf, Ubeyd, Uruk dönemi, Er-Hanedanlar, Cemdet Nasr, Erken Sümer Dönemi, Akkad İmparatorluğu, Babil Devleti, Asur Devleti, Mezopotamya.
 
Temel Bilg. Teknlj. Kullanımı I-II
Bilgisayar donanımı, bilgisayar yazılımı, işletim sistemleri, (Windows 95, 98 ve 2000,Xp. Vista, Pardus işletim sistemleri, DOS işletim sistemi; DOS komutları); Office Paketi (97 ve 2000, 2007); Word, Excel, Power Point tanıtım ve uygulamaları, internet'e giriş, dosya indirme, yükleme, açma, kurma, işlemleri.
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I-II
Osmanlı Devleti’nin son zamanlarındaki siyasi gelişmeler, Birinci Dünya Savaşı, Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki bağımsızlık hareketi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, inkılaplar, 1923’ten 1938’e kadar iç ve dış siyasi gelişmeler, Atatürkçü düşünce sistemi.
Yabancı Dil I-II
Tanışma, selamlama, geniş zaman uygulamaları, isimler, sıfatlar, dili geçmiş zaman uygulamaları. Zarflar, emirler, zamirler, gereklilik modülleri, gelecek zaman uygulamaları, tamamlanmış zaman uygulamaları.
Türk Dili I-II
Dil-kültür ilişkisi, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihi gelişimi, Türkiye Türkçesi’nin grameri, kompozisyon bilgileri, edebiyat türleri, bilimsel araştırma yöntemleri, yazım kuralları, noktalama işaretleri
İslam Tarihi I-II
İslam Öncesi Arap Tarihi, Hz. Muhammed’in doğumu, gençliği, peygamberliği ve devlet başkanlığı, Dört Halife Dönemi, Emeviler, Abbasiler ve Endülüs Emevileri Tarihi.
İslam Öncesi Türk Tarihi-I-II
Türk adı, Türklerin ana yurdu, tarihte kurulan İlk Türk Devletleri (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar vb.) ve bu devletlerin siyasi, sosyal ve kültür tarihlerinin incelenmesi.
 
Osmanlı Türkçesi I-II
Osmanlı Türkçesi’nin, harflerle birleşmelerinden başlanarak, yapım ve çekim ekleri ve kurallarıyla öğretilmesi, metin okuma alıştırmaları ile Osmanlı Türkçesi’ndeki Arapça ve Farsça unsurlar ile Arapça, Farsça gramer bilgisi.
İkinci Sınıf
Selçuklu Tarihi I-II
Selçuklu Devleti’nin ortaya çıkışı ve fütuhat, Malazgirt Meydan Muharebesi, Selçuklu İmparatorluğu’nun yükselişi ve tabi devletlerin siyasi tarihi, Büyük Selçuklu hakimiyetinin yıkılış sebepleri, Anadolu Selçuklu Devleti, Selçuklularda teşkilat, içtimai ve fikrî hayat.
İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi
Türklerin Müslüman olması, Türk valileri tarafından kurulan devletler (Tolunoğulları, İhşidiler, Eyyubiler), Volga Bulgar Devleti, Karahanlılar, Gazneliler, Harzemşahlar, Memluklar gibi Müslüman Türk devletlerinin siyasi, sosyal  ve kültür tarihlerinin incelenmesi.
 
Osmanlı Tarihi I-II-III-I
Kuruluşundan yıkılışına kadar Osmanlı Devleti’nde meydana gelen iç ve dış siyasî ve sosyal olayların ana hatlarıyla ele alınması. 
Anadolu Beylikleri Tarihi
Anadolu’da kurulan beyliklerin (Aydınoğulları, Çobanoğulları, Candaroğulları, Karamanoğulları, Hamidoğulları, Germiyanoğulları, Karesioğulları, Menteşeoğulları, Saruhanoğulları vb.) siyasi ve kültür tarihlerinin incelenmesi.
 
Türk Kültür Tarihi I-II
Türk Kültür Tarihine giriş; Türk sosyal yapısı; Türklerde devlet ve istiklal; Türklerde vatan anlayışı; töre (kanun), Türkler ve din, Türk dili ve kullanılan alfabeler, Türk askeri ve adliye teşkilatı, Türk aile yapısının dünü ve bugünü gibi çeşitli konular ele alınacak.
Osmanlı Tarihi Metinleri I-II
Nutuk, Kamûsü’l-alâm, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Koçi Bey Risalesi,Kâtip Çelebi’nin Tuhfetü’l-kibâr fî Esfâri’l-bihâr, Naima’nın Tarih-i Naima, Abdurrahman Şeref, Tarih Musahabeleri; Ahmet Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet; Mustafa Nuri Paşa, Netayicü’l-vuku‘ât; Esad Efendi, Teşrifât-ı Kadîme vb.Osmanlı tarihlerinden seçilmiş metinlerin okunması ve tahlil edilmesi ile rika belgelerin okunup değerlendirilmesi.
 
Ortaçağ Avrupa Tarihi
Ortaçağın özellikleri, Hz. İsa ve Hıristiyanlık, Kavimler Göçü, Roma İmparatorluğu’nun çöküşü ve Haçlı Seferleri.
Selçuklu Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi
Selçuklularda saray teşkilatı, sosyal yapı, eğitim kurumları, adliye teşkilatı, el sanatları (resim, müzik, heykel), örf, adet ve gelenekleri ile sosyal yapı, dini hayat, eğitim ve kültür faaliyetleri, sağlık politikaları, ahi teşkilatı ve meslek gurupları.
 Eski Batı Tarihi
Ege dünyasının coğrafyası ve En eski çağlardan III. Bin yıl sonuna kadar Ege dünyası, II. Bin yılda Ege Bölgesi, Hellen tarihinin Orta ve Arkaik çağları, Hellen tarihinin Klasik Çağı, Hellenizm Çağı ve Roma Tarihi.
 
Tarih Felsefesi
Felsefeye giriş, XIX. yüzyılda tarihçilik ve Alman idealizmi, Hegel, Kant ve İbn-i Haldun  gibi felsefecilerin tarih anlayışları ve araştırma metotları, Tarih bilimine felsefî yaklaşımlar.
Bilgisayar ve Tarih I-II-III
Bilgisayarın yapısı ve çalışması, disk işletim sistemleri (WINDOWS, LINUX); bilgisayar ağları; programlama dilleri; beşeri bilimler alanlarında kullanılan yazılımların (veri tabanı yönetim sistemleri, istatistiki paketler, metin tahlil programları vs.) basit düzeyde örneklerle anlatılması ve açıklanması. Beşeri bilimler alanında elektronik kaynaklar ve bunlara İnternet aracılığıyla erişim. Web üzerinden elektronik yayıncılık. Tarih alanında örnek bir web yayıncılığı uygulamasının yaptırılması.
 
Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) I-II-III-IV-V-VI
Temel gramer kurallarının anlatımı. Meslekî terminolojiyi kazandıracak İngilizce tarih metinlerinin ve arşiv belgelerinin okutulması ve Türkçeye çevrilmesi.
Mesleki Yabancı Dil (Fransızca) I-II-III-IV V-VI
Temel gramer kurallarının anlatımı. Meslekî terminolojiyi kazandıracak Fransızca tarih metinlerinin ve arşiv belgelerinin okutulması ve Türkçeye çevrilmesi.
Mesleki Yabancı Dil (Almanca) I-II-III-IV V-VI
Temel gramer kurallarının anlatımı. Meslekî terminolojiyi kazandıracak Almanca tarih metinlerinin ve arşiv belgelerinin okutulması ve Türkçeye çevrilmesi.
Rusya Tarihi
Slavlar, ilk Rus devletinin kuruluşu, Altın Orda hakimiyeti altında Ruslardaki karşılıklı kültürel etkileşim, Çarlık Rusyası’nın doğuşu, I. Petro ve II. Katerina dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeler ile XIX. yüzyılda Rusya’nın Batı politikası ve “Şark Meselesi’ndeki” rolüne değinilecek. Ayrıca söz konusu yüzyılda Rusya’da ortaya çıkan fikir akımları ile 1905 ve 1917 Bolşevik devrimi ve genel hatları ile Rus kültür tarihi ele alınacak.
Jeopolitik
Jeopolitik kavramı ve kuramları; Türk tarihinin jeopolitik açıdan değerlendirilmesi.
Moğol Tarihi
XIII. yüzyılda Cengiz Han'ın ortaya çıkışı, batı seferi, ondan sonra hükümdar olan Ögedey Han, Güyük Han, Mengü Han devri siyasi hadiseleri, İlhanlı Devleti'nin kurucusu Hülagü'nün Bağdat, Suriye ve Mısır seferi, İsmaililer ile mücadeleleri ele alınacaktır.
Haçlı Seferleri Tarihi
Haçlı Seferleri'ni hazırlayan sebeplerden başlayarak Ortaçağ boyunca İslam dünyası üzerine yapılan Haçlı Seferleri ile bu sürecin Doğu ve Batı dünyasındaki sosyal ve ekonomik sonuçlarını tespit etmeyi amaçlamaktadır.
Arkeolojiye Giriş I-II
Arkeoloji’nin anlamı ve kapsamı, Arkeoloji-Tarih ilişkisi, Anadolu’da yapılan başlıca arkeolojik kazılar.
İlkçağ Tarihi Kaynakları
İlkçağ kavramına genel bir bakış, yazılı kaynaklar, arkeolojik kaynaklar, antropolojik kaynaklar; Eski Anadolu, Mezopotamya ve Mısır tarihleri ile Eski Batı tarihinin temel kaynakları işlenecektir.
Osmanlı Tarihi Kaynakları I-II
Başlangıçtan XX. yüzyıla kadar Osmanlı tarih yazıcılığı, bu sürede yazılmış olan Osmanlı tarihi kaynakları, kütüphaneler, arşivler ve arşiv belgeleri, süreli yayınlar ve kritiği ile bibliyografik eserler, literatür tarama yöntemleri.
 
Arapça I-II-III-IV
Arapça’nın temel kavramları, Arapça kelime çeşitleri ve cümle yapıları, fiil çekimleri, ileri Arapça grameri ve tarihi metinleri çeviri çalışmaları.
Farsça I-II-III-IV
Farsça’nın temel kavramları, Farsça kelime çeşitleri ve cümle yapıları, Farsça fiiller, ileri Farsça gramer bilgileri ve Farsça tarihi metinlerin çeviri çalışmaları.
Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası I-II
İlkçağ tarihinde Anadolu’da bulunan devletlerin siyasî, sosyal, iktisadî ve askerî açıdan incelenmesi ve karşılaştırılması, Antik çağ Anadolu’sunun jeopolitik ve stratejik açıdan önemi.
Timurlular, Akkoyunlular ve Karakoyunlu Devletleri Tarihi
Timurlular tarihi ile Akkoyunlu ve Karakoyunlu devletlerinin siyasî, sosyal ve kültürel tarihi.
MÖ I. Bin Yıl Anadolu Tarihi
M.Ö. I. Bin yılda Anadolu’nun tarihî coğrafyası, Ege Göçleri’nden sonra Anadolu’da kurulan şehir devletlerinin (Tabal, Melid, Hilakku, Que, Kummuh, Hattina) siyasî tarihi, M.Ö. I. Bin yılın büyük Anadolu devletleri ve bu dönem Anadolu-Mezopotamya ilişkileri.
Osmanlıda Konar-Göçerler
Osmanlı döneminde Anadolu ve Balkanlarda bulunan göçebe Türk toplulukları ile Tatarlar ve Çingeneler hakkında bilgi verilecektir.
Karadeniz’in Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri Tarihi
IV. ve XVIII. yüzyıllarda Karadeniz’in kuzeyindeki Türk kavimleri ve devletlerinin (Altınorda, Volga Bulgarları, Kazan Hanlığı, Kırım Hanlığı, Kıpçak Hanlığı) siyasî, sosyal ve kültürel tarihleri.
Orta Doğu Medeniyetler Tarihi
Ortadoğu kavramının açıklanması, ilkçağda Ortadoğu’da kurulmuş olan devletler (Anadolu, Mezopotamya, Mısır, İran) ve bu devletler tarafından meydana getirilen uygarlıklar.
Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları
Türkiye Cumhuriyeti tarihiyle ilgili arşivler, kütüphaneler, süreli yayınlar, ansiklopediler, genel kaynaklar ve bibliyografik eserler.
Üçüncü Sınıf
Osmanlı Teşkilat Tarihi I-II
Klasik dönem Osmanlı idarî, askerî, malî ve merkez teşkilatı, Osmanlı hükümeti, hukuk yapısı ve eğitim kurumları, toprak sistemi, para, vergi düzeni, esnaf teşkilatı, vakıf, derbend ve menzil teşkilatı, eyalet, sancak ve kaza yönetimi.
Osmanlıda Yenileşme Hareketleri
Osmanlı yenileşme hareketlerinin iç ve dış dinamikleri, Lale devri, III. Selim ve II. Mahmud dönemi reformları, Sultan Abdülmecid ve Tanzimat devri, I. ve II Meşrutiyet dönemlerinde yapılan ıslahatları içerir.
Yeniçağ Avrupa Tarihi
Coğrafî keşiflerle Avrupa’nın dünya çapındaki yayılmasının başlangıcı olarak İspanya ve Portekiz’in yükselişleri, Almanya ve Fransa’nın Rönesans İtalya’sındaki üstünlük çatışması ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa devletler sistemindeki rolü. Reformasyon ve Karşı Reformasyon zamanındaki Din savaşları’nın siyasetle bağlantıları, Yeniçağ Avrupası’nda ulusal taç otoritesinin güçlenişi ve İngiltere ile Kıta Avrupası arasındaki siyasal kültür farklılaşması.Yeni sömürgeci devletlerin kalkınmasıyla uluslararası ilişkilerde siyasal ağırlığın güneyden kuzeye nasıl kaydığı. Prusya’nın sivrilmesi ve Rusya’nın Avrupa devletler sistemine girmesi,  ve cepheleşmelere yansıyışı. Yediyıl Savaşları, Amerikan Devrimi, Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali.
 
Tarih Seminerleri I-II
Seminer hazırlamada kullanılacak araştırma yöntem ve teknikleri, kitap, dergi ve diğer kaynaklardan veri toplama, elde edilen verilerden hareketle tarihsel olayları analiz etme, elde edilen bilgileri yazılı bir metin halinde değerlendirme ve sunma.
 
 
 
Osmanlı Sosyo - İktisat Tarihi 
İktisat nedir?, İktisat biliminin doğuşu, Osmanlı Devleti’nin örgütlenmesi, vergi ve reaya, nüfus hareketleri, mirî arazi, yerleşimler, iç ve dış ticaret, Krizler ve Değişim Dönemi’nde (1590-1699) siyaset, ekonomik ve sosyal hayat, bürokrasi, kent yaşamı, XVIII. yüzyılda ayanlar, XIX. yüzyılda nüfus, sanayi, ticaret, tarım, ulaşım.
Yakınçağ Avrupa Tarihi
Fransa’da ihtilalden barışa kadar rejimler. Krallık, Cumhuriyet ve İmparatorluk değişen hukuksal yapı ve hazırlanan anayasalar, Koalisyon Savaşları, 1815 Viyana Kongresi, Avrupa’da kurulan yeni ittifaklar, 1830 ve 1848 devrimleri. Alman ve İtalyan ulusal birliklerinin kurulması, sömürgecilik, Blokların oluşması ve Uzak doğuda gelişmeler
Osmanlı Diplomasi Tarihi I-II
Diplomasi kelimesinin tanımı, Osmanlı diplomasisinin yapısal ve siyasal dönemleri, daimi elçiliklerin kurulması ve elçilerin gönderilmesi, Osmanlı Devleti’ne yabancı elçilerin gelmesi.
Türk Düşünce Tarihi
Türk düşünce adamlarından İbn-i Sina, Farabi, Nizamülmülk, Yusuf Has Hacip, Muhyiddin-i Arabi, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Velî’nin hayatı ve düşünce dünyası ile Kemal Paşazade, Ebussuud Efendi, Mustafa Reşit Paşa, Namık Kemal, Şinasi, Ahmed Rıza Bey, Prens Sebahaddin, Mehmed Akif, Tevfik Fikret, Nazım Hikmet, Necip Fazıl’ın fikirlerinin Türk ve dünya düşünce hayatına etkileri.
Türk İnkılâbının Temelleri I-II
                İnkılap kavramı, XIX. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti’nde meydana gelen fikir akımları ve Cumhuriyet Dönemi’nde yapılan inkılapların oluşmasında etkili olan fikirler ve fikir adamları.
Türk Eğitim Tarihi
İslam öncesi Türk devletlerindeki eğitim anlayışı. İslamiyete geçişten sonra eğitim alanında meydana gelen değişiklikler, medreseler ve diğer okullar, Osmalı Devleti’de klasik eğitim kurumları ve modern okulların açılması, Cumhuriyet döneminde eğitim alanında yapılan yenilikler.
Sömürgecilik Tarihi
Kolonyalizm, Post-kolonyalizm, neo-kolonyalizm ve emperyalizm kavramlarının irdelenmesi; Avrupalıların Yeni Dünya’yı keşifleri, İspanya ve İngiliz imparatorluklarının kurulması; Avrupalıların Amerika, Batı Hint Adaları ve Uzakdoğu’ya yerleşmeleri; Batı yayılmacılığının yerli nüfus üzerine etkisi; Köle ticareti; Deniz aşırı ticari faaliyetler; Afrika’nın paylaşımı ve emperyalizm.
Uygarlık Tarihi
İlkçağ medeniyetlerinin zaman ve mekan sınırı, İlkçağ medeniyetleri, İlkçağ medeniyetlerinin siyasi, sosyal ve ekonomik özellikleri, İlkçağ medeniyetlerinde ifade edilen siyasi-sosyal görüşler.
 
Önasya Türk Devletleri Tarihi I-II  (Safevi-Özbek-Babür)
Babürlülerin siyasi ve kültürel tarihleri; Akkoyunlu; Karakoyunlu ve Safevi devletleri ile İran’daki diğer Türk devletlerinin siyasi ve kültürel tarihleri.
Osmanlı Paleografyası ve Diplomatikası I-II
Osmanlı bürokrasisi tarafından kullanılan yazışma usulleri ve belge türlerinin (ferman, berat, irade-i seniyye, arzuhal, tezkere vb.)   diplomatik açıdan tanıtılması ve bu metinlerin okunuşları ile tahlilleri.
 
Siyasi Düşünceler Tarihi I-II
Eski Yunan Siyaset Felsefesi: Platon ve Aristoteles; Roma Siyasal Düşüncesi: Çiçero ve Seneka; Ortaçağ Siyasal Düşüncesi: St. Augustine, Farabi, Thomas Aquinas; Erken Dönem Modern Siyasal Düşünce: Machiavelli, Hobbes. Modern Siyasal Düşünce (XVII-XX. YY): Locke, Rousseau, Hegel, Kant, Marx, Nietzsche, Hayek, Rawls.
İktisat Tarihi
İktisat Tarihine giriş, temel kavramları, ilkçağ ekonomileri, genel iktisat tarihi, ortaçağda Avrupa, modern çağın başlarında Avrupa ekonomisi, ekonomik güç dengesinin değişimi, Sanayi inkılabı, XIX. yüzyılda değişim ve sanayileşme,  Türk iktisat tarihi.
Hukukun Temel Kavramları
Hukukun temel kavramları, genel hukuk tarihi, Türk hukuk tarihi.
Türk Sanat Tarihi
Türklerin ortaya çıkışından günümüze kadar ortaya koydukları sanatların incelenmesi.
Türkiye AB İlişkileri
Avrupa Birliği’nin kuruluşundan günümüze Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması.
Türk Siyasi Hayatı
Sened-i İttifak’tan günümüze Türk demokratik hayatının evreleri ve dönüm noktaları.
Diksiyon I-II
Dilimizdeki seslerin özellikleri ve oluşumu konusundaki bilgi ve tekniklerin öğretilmesi, medya okuryazarlığı, senaryo ve teknikleri, iletişimin edebî yönlerinin anlatılması, ses ve diyafram eğitimi çalışmalarının yapılması. Duygu ve düşüncelerin doğru, üslûbuna uygun olarak anlatılabilmesi, sesin uyumu, sözcük durak ve vurgularının hakkını vererek, açık ve anlaşılır biçimde konuşabilme becerilerinin geliştirilmesi için uygulama yapılması.
Felsefeye Giriş
                Felsefe nedir? sorusuna bazı cevap denmeleri, felsefi bilgiyi başka bilgiden ayıran özellikler; felsefenin belli başlı alanları ve problemleri. Felsefi bilginin ve objesinin özelliklerinin belirlenmesi. Bilgi Felsefesi, Etik İnsan Felsefesi ve Sanat Felsefesi sorunlarıyla ilgili bazı görüşlerin tartışılması.
Dördüncü Sınıf
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II
Cumhuriyetin İlanı, Atatürk ilkeleri, Atatürk dönemi dış politikası. Atatürk dönemi sonrası, 1945’den günümüze kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin geçirdiği süreç, Türk toplumunun Atatürk ilkeleri doğrultusunda değişimi.
Çağdaş Türk Dünyası Tarihi
Türk dünyasının XX. Yüzyıldaki durumu ve 1990 yılından sonra bağımsızlığına kavuşan Türk cumhuriyetleri.
XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi
XX. yüzyılda meydana gelen olaylar, I. ve II. Dünya savaşları, güç merkezleri, yeni oluşumlar ve söz konusu oluşumlar içerisinde Türkiye'nin durumu.
 
 
Mezuniyet Çalışması I-II
Bibliyografik künyelerin yazılış şekilleri, fişleme usulleri, kitap tanıtma yazıları (Teknik=maddi tanıtım ve tahlili tanıtım), bir ilmi çalışmada takip edilecek usuller, bilgi fişlerinin tasnifi ve bu fişlerdeki bilgilerin kompozisyon haline getirilmesi, referans şekilleri, yapılmakta olan tezlerin periyodik olarak takip ve kontrolü.
 
Çağdaş Dünya Tarihi
XX. yüzyılın sonları ve XXI. yüzyıl başlarında dünya tarihinde meydana gelen önemli gelişmeler ve Türkiye’ye etkileri.
 
Çağdaş İslam Devletleri Tarihi
Günümüz İslam devletleri tarihi yani Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Endonezya, Fas, Irak, İran, Pakistan, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya, Lübnan, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan, Tunus, Ürdün, Güney Yemen, Kuzey Yemen'in coğrafyası ve tarihi.
Arşiv Vesikaları I-II
Arşiv vesikalarından seçilmiş farklı yazı türlerine ait arşiv belgelerinin okunması, değerlendirilmesi ve özetlerinin çıkarılması.
 
Dinler Tarihi
Dinin tanımı ve anlamı; totemizm, animizm, Mısır’ın dini, Hindistan dinleri, Çin’deki dinler, Japonya dinleri, İran’ın dinleri, Batı Asya dinleri (Sümerler’in, Asurlular’ın, Babilliler’in, Hititler’in, Frigler’in ve Fenikeliler’in dini), Musevilik, Kuzey ve Batı Avrupa’nın dinleri (Germenler’in ve Keltler’in dini), Yunan ve Roma dünyasının dini, Hristiyanlık, İslamiyet, din duygusunun niteliği, kökü ve değerleri.
Atatürk’ün Biyografisi
Atatürk’ün doğumu, çocukluğu ve gençliği, öğrenim hayatı, askerî ve devlet adamlığı ile Atatürkçü Düşünce Sisteminin ele alınması.
Uluslar Arası Kuruluşlar ve Türkiye
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra değişen dünya düzeniyle birlikte ortaya çıkan uluslar arası kuruluşlar (Birleşmiş Milletler, NATO, IMF, AB vb.) ile Türkiye arasındaki ilişkiler.
Yerel Tarih Araştırmaları
Mahalli çevre, sosyal, ekonomik, kültürel yapılanma.
Balkan Tarihi
Balkan coğrafyası, Roma döneminde Balkan temel siyasal, kültürel ve sosyo-ekonomik dinamikleri. Osmanlı döneminde Balkan temel siyasal, kültürel ve sosyo ekonomik dinamikleri. Balkanlarda milliyetçiliğin doğuş koşulları, çağdaş gelişmeler.
 
Milli Mücadele Tarihi
Mütareke Dönemi, Siyasî teşekküller, Kongreler, Atatürk’ün Milli Mücadele’yi örgütlemesi, TBMM’nin açılışı. I, II. İnönü, Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Savaşları.
İbraniler ve Fenikeliler
Fenike tarihinin kaynakları; Fenike’nin jeopolitik konumu ve bölgenin ilk sakinleri; M.Ö. 2. ve 1. bin yılda Fenikeliler, Fenike alfabesinin dünya medeniyet tarihindeki yeri ve önemi; İbranilerin kökeni ve tarih sahnesine çıkmaları; İsrail Devleti’nin kurulmasından önceki hadiseler; İsrail kavminin Mısır’da çıkışı; İsrail-Filistin mücadelesi.
Ermeni Olayları Tarihi
Ermenilerin menşei ve özellikleri, Osmanlı yönetiminde gayrimüslimlerin statüsü ve Ermeniler, Ermeni ihtilal komiteleri ve isyanlar, I. Dünya Savaşı’nda Türk-Ermeni İlişkileri ve Tehcir Olayı.
Kafkasya Tarihi
Kafkasya’nın jeopolitik konumu, etnik yapısı ve XVII. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar tarihi ve bugünkü Kafkas devletleri tarihi, özellikle XIV. yüzyıldan itibaren Moskova Hanlığı ile başlayan ve XVI. yüzyıldan sonra güney ve doğu yönünde gelişme gösteren Rus İmparatorluğu ile Kafkasya`da yerleşik halkların tarihinin birbirleriyle ve Osmanlı ve İran ile olan ilişkileri çerçevesinde tasvir ve tahlili.
Türkiye’de Anayasal Hareketler
Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı’nın ilanı ile Kanun-ı Esasi ve Cumhuriyet döneminde kabul edilen anayasalar (1921, 1924, 1961 ve 1982).
Akdeniz Medeniyetleri Tarihi
Klasik dönem Akdeniz'in politik, ekonomik ve kültürel tarihi, Akdeniz kültürü içinde Antik Yunan ve Roma uygarlıkları, bölgedeki siyasi, ekonomik ve kültürel değişimler.
Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi
                       Osmanlı'dan devralınmış olan eğitim kurumları, Kurtuluş Savaşı döneminde azınlık ve yabancı okulların durumu, Tevhid-i Tedrisat (eğitimi birleştirme), Atatürk'ün Türk eğitim tarihindeki yeri, Cumhuriyet döneminde ilköğretimde, ortaöğretimde, yükseköğretimde, mesleki ve teknik eğitimde, özel eğitimde yenilik ve gelişmeler, Köy Enstitüleri’nin kuruluşu ve eğitim anlayışları. Cumhuriyet döneminde yabancı uzmanların Türk eğitimiyle ilgili rapor ve görüşleri  Cumhuriyet dönemi eğitimcileri ve eğitimimizdeki yerleri ve Cumhuriyet dönemi eğitiminin genel değerlendirilmesi.
Türk Basın Tarihi
                       Dünyada basının ortaya çıkışı ve gelişmesi, Osmanlı Devleti’nde basın-yayın hayatı, Lale devri öncesi Osmanlı’da matbaa, İbrahim Müteferrika ve matbaası, basılan ilk Türkçe eserler, İlk Türkçe gazetenin yayınlanmasına kadar, Osmanlıda basın-yayın hayatı, Takvim-i Vekayi'nin çıkışı ve yayın politikası, Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahval, Tasvir-i Efkar, Şinasi ve Agâh Efendi, Tanzimat Dönemi basınının değerlendirilmesi, II. Abdülhamit devri basını ve sansür, II. Meşrutiyet devri basını, Milli Mücadele’de basın.
Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası
Milli Mücadele döneminden günümüze Türkiye’nin Dış politikasının temel ilkeleri ve bu ilkeler doğrultusunda izlenen dış siyaset.