İsmail GÜLLÜ


Adı Soyadı: İsmail GÜLLÜ

Doğum Yeri ve Tarihi: Develi 1975

Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

 Telefon : 0338 226 2000- 4011

 E-Posta: ismailgullu@kmu.edu.tr

 

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat Fakültesi

Erciyes Üniversitesi

2000

Y. Lisans

Din Sosyolojisi

Erciyes Üniversitesi

2004

Doktora

Din Sosyolojisi

Erciyes Üniversitesi

2010

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:  Almanya’daki III. Kuşak Türk Gençlerinin Dini Tutum ve Davranışları-Köln Örneği- Danışman: Prof. Dr. Ünver GÜNAY, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, 2004.

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı: Gecekondulaşma, Gençlik ve Dindarlık-Kayseri Argıncık Örneği- Danışman: Prof. Dr. Abdulvahap TAŞTAN, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, 2010.

 

          Görevler:

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2001-2010

Misafir Araştırmacı

Köln ve Frankfurt Goethe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Almanya

2002-2003

Yardımcı Doçent

Artvin Çoruh Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

2010-2011

Misafir Öğretim Üyesi-Erasmus Programı -

Zemaitijos Kolegia, Litvanya

2011

Yardımcı Doçent

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

2011-

Misafir Öğretim Üyesi-YÖK Post Doktora Bursu-

The State University of New York-Binghamton/ Birleşik Devletleri, Sosyoloji Bölümü, New York, Amerika

2012

Misafir Öğretim Üyesi-Erasmus Programı -

University of Pisa, Sosyoloji Bölümü, İtalya

2013

Misafir Öğretim Üyesi-Mevlana Programı-

Saint Petersburg Devlet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Saint Petersburg, Rusya

2015

 

 

Eserler :

 

 a. Kitap

1.Dindarlığın Sosyo-Psikolojisi, “Gençlik Dindarlığı”, edit: Prof. Dr. Ünver Günay, Doç. Dr. Celalettin Çelik, Karahan yay, Adana, 2006.

2.Gecekondulaşma Gençlik ve Dindarlık, Kayseri Argıncık Örneği- Yayınevi Yayınları, Ankara, 2010.

3.Gofretin İşçileri,-İşçi Kadınların Dini ve Sosyal Hayatı-, Sonçağ Yayınları, 2014.

4.Almanya’daki Türk Gençlerinin Sosyal ve Dini Yaşantıları, Yayınevi Yayınları, Ankara, 2015.

5.Toplumsal Tabakalaşma ve Dindarlık-Kayseri Örneği-, 2016 (yayım aşamasında).

 

b.  Uluslararası Dergilerde Makale

1.Göçmen Edebiyatında Din ve Kimlik Yansımaları-Fakir Baykurt’un Yarım Ekmek Romanında Din ve Gelenek-, Göç Dergisi (GD), cilt 1, Sayı 2, Londra, İngiltere, Nisan, 2015.

 

c.    Ulusal Hakemli Dergilerde Makale ve Çeviriler

1. Dini Davranış Teorileri, Yazarlar: Michael Argyle ve Benjamin Beit-Hallahmi, Yrd. Doç. Dr. Ali Kuşat ve İsmail Güllü, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.16, s, 247-281, Kayseri, 2004.

2. İlahiyat Fakültelerinde Okuyan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dini Sosyalleşmeleri Üzerine Bir Araştırma-Erciyes Üniversitesi Örneği-, Toplumbilimleri Dergisi, c.4, S.7 Ocak-Haziran 2010, s. 211-229, Eylül, Ankara, 2010.

3. Gecekondu Gençliğinde Sosyo-Kültürel ve Dini Yaşam- Kayseri Argıncık Örneği-, EKEV Akademik Dergisi, S.47, s.65-84, Erzurum, 2011.

4. Özürlü Üniversite Gençliğinin Toplumsallaşma Süreçleri Üzerine Bir Araştırma-Erciyes Üniversitesi Örneği-, Toplumbilimleri Dergisi, c.4, S.8 Temmuz-Aralık 2010, s. 193-213, , Ankara, 2010.

5. Fayda Odaklı Göç Algısı ve Çok Kültürlü Toplum, Perspektif Dergisi, Sayı, 238, s, 37-42, Şubat 2015, Kerpen, Almanya.

6. İslam Dinin Suça Bakışı ve Suçu Önlemeye Yönelik Yaklaşımları Üzerine Bir Analiz, KMU Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16/212-216, 2014.

7. Suç Olgusuna Teorik ve Eleştirel Bir Yaklaşım, KMU Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16/104-107, 2014.

8. Çalışan Anne ve Çocuğun Sosyalleşmesi, İmaret Şehir Dergisi, Sayı 14, s, 41-46, 2014.

9. Durkheimci Bir Sosyolog: İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun Din ve Toplum Görüşleri, EKEV Akademik Dergisi, S. 62; s. 205- 229; 2015.

10. Yeni Çocuk Sosyolojisi Bağlamında Almanya’daki Göçmen Türk Çocuklarının Dini Toplumsallaşması, Sosyoloji Divanı, 3/6- 85-105; 2015.

 

                            B. ULUSAL VE ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİ, KONFERANS VE PANEL

 

1.     Türkiye’nin Jeopolitik Önemi Açısından Almanya’daki Türk Nüfusuna Sosyolojik Yaklaşım, Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç bilim adamları Sempozyumu– Bursa, 2004.

2.     Erciyes ve Çevresindeki Dini İnanış ve Uygulamalar-Şem’un el-Gazi Örneği- 1.Ulusal Erciyes Sempozyumu- Kayseri, 2004.

3.     Almanya’daki III. Kuşak Türk Gençlerinin Dini Tutum ve Davranışları- Köln Örneği- (Konferans), Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kayseri, 2004.

4.     Almanya’da Sosyal ve Dini Hayat, (Konferans), Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2004.

5.     Göç, Kültür ve Değişim, (Konferans), Almanya Köln Gençlik Merkezi, Porz, Köln/Almanya, 2004.

6.     Osmanlı'da Farklı Din Kültür ve Geleneklerin Sembiyotik Yaşamları Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme- Kayseri Örneği; Hacettepe Üniversitesi, Gelenek, Kimlik, Bireşim: Uluslararası Sempozyum, 16-18 Kasım, Ankara, 2006.

7.     Gençlik, Suç ve Toplum, (Konferans), İncesu Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Kayseri, 2009.

8.     Türk Üniversite Eğitim Sistemi ve Erasmus Süreci, Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin, 2011.

9.     Sarp Sınır Kapısının Artvin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yaşamına Etkileri Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme, Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, Artvin, 31 Mayıs-2 Haziran 2012.

10.   Türkiye’de Dini Hareketler, The International Culture and Arts Network (ICAN), Rochester, New York, Amerika Birleşik Devletleri, Eylül 2012.

11.   Sosyoloji Teorilerinde Suç ve Suçu Önleme, Önleyici Güvenlik Araştırmaları Sempozyumu, Karaman, 26-28 Eylül, 2013.

12.   Din Suç İlişkisi Üzerine Bir Deneme, Önleyici Güvenlik Araştırmaları Sempozyumu, Karaman, 26-28 Eylül, 2013.

13.   Göç ve Kimlik Sorunu, 21. Yüzyıl Penceresinden Kültür ve Kimlik Uluslararası Sempozyum, Hazar Üniversitesi, 26-28 Mayıs 2014, Bakü, Azerbaycan.

14.   Kitle İletişim Araçlarında Peygamber Algısı, Uluslararası Türkiye’de Tüm Yönleri İle Siyer Çalışmaları Sempozyumu, 9-12 Nisan 2015, Üsküdar, İstanbul.

15.   Göçmen Edebiyatında Din ve Kimlik Yansımaları-Fakir Baykurt’un Yarım Ekmek Romanında Din ve Gelenek, Uluslararası Türk Göç Konferansı, Prag, Çek Cumhuriyeti, 24-28 Haziran 2015.

 

C.    ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE KİTAP VE SEMPOZYUM DEĞERLENDİRMELERİ

 

1.     Odaktaki Sosyoloji-Din Sosyolojisine Giriş-Ian Thompson, Çev: Bekir Zakir Çoban, Birey Yayıncılık, İstanbul, 2004-, Bilimname, Sayı IV, s. 171.

2.     Epistemik Cemaat-Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi-, Hüsamettin Arslan, Bilimname, Sayı II, S. 256.

3.     Bursa Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu değerlendirme yazısı, Bilimname, 2004/1, S, IV, s, 173-176.

4.     Günümüz Türkiye’sinde Din-Toplum İlişkileri Sempozyumu ve Din Sosyolojisi Anabilim Dalı V. Koordinasyon Toplantısı, Bilimname, 2009/1, S.XVI, 207-211. 

 

D.   EĞİTİM, KURS VE ÇALIŞTAYLAR

1.         Johann Wolfgang Goethe-Üniversitesi ve Köln Üniversitelerinde misafir öğrenci/araştırmacı, Frankfurt-Köln, 2003.

2.         AB sürecinde Uluslar arası proje hazırlama eğitimi, TODAİE (Türkiye ve Ortadoğu Amme Enstitüsü), Ankara, 2007.

3.         II. Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı, Tübitak/Ulakbim, Ankara, 2007.

4.         7. Çerçeve Programı Eğitimi, Tübitak/Ulakbim, Ankara, 2007.

5.         Almanca orta ve ileri düzey dil eğitimi, Uluslar arası Dil Okulu (İnternationale Sprachenschle), Frankfurt, Almanya, 2001

6.         Ankara Üniversitesi Dil Öğretme Merkezi, İntermediate 2-B, İngilizce kursu, Kayseri, 2000.

7.         Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Tamamlama Programı, Adana, 2000.

8.         İnternationale Bund-Sparch und Berufsbildungsstatte-, Almanca dil kursu, Köln, Almanya, 2002.

 

                   E. İDARİ GÖREVLER VE İŞ TECRÜBESİ

1.                   Erciyes Üniversitesi Norm Kadro ve iş analizi Komisyonu üyeliği, 2005-2006.

2.                   Erciyes Üniversitesi , “İlahiyat Bilimlerinde Yöntem Sorunu” Sempozyumu Düzenleme Komisyon Üyeliği, 2003.

3.                   Erciyes Üniversitesi,  “Yaygın Din Eğitiminin Sorunları” Sempozyumu Kitabı Hazırlama ve Basım Komisyonu Üyeliği, 2003.

4.                   Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi (BAP) Sosyal Bilimler Alt Komisyon Proje Sekreterliği, 2006-2009.

5.                   Din Sosyolojisi Anabilim Dalı VII. Koordinasyon Toplantısı ve “Türkiye’de Modernleşme ve Din Sempozyumu”, Düzenleme Kurulu Üyesi, 22-23 Mayıs 2010, Nevşehir-Kozaklı, 2010.

6.                   Erciyes Üniversitesi Özürlü Birim Temsilciliği, 2009-2010.

7.          Artvin Çoruh Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü, 2010-2011.

8.          Artvin Çoruh Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010-2011.

9.          Artvin Çoruh Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm ve Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, 2010-2011.

10.      Artvin Çoruh Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 2010-2011.

11.      Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü, 2012-2016.

12.      Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2012-2016.

13.      Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyeliği, 2012-2016.

14.      Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi Anabilim dalı Başkanlığı, 2012-.

15.      Önleyici Güvenlik Araştırmaları Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği, Karaman, 2013.

16.      Ulusal Emek ve Toplum Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği, Afyon, 2015.

 

F. ÜYELİKLER

1. American Sociological Association (ASA)

2. International Sociological Association (ISA)

3. Sosyoloji Derneği (SOS-DER)

 

G.     YABANCI DİL

         İngilizce (İleri); Almanca (İleri), Arapça (İleri), Azerbaycan Türkçesi (İleri), Rusça (Orta).

H.     BİLDİĞİ PROGRAMLAR

SPSS, NVİVO, Atlas.ti  

İ.     PROJE TECRÜBESİ

1.  Proje Yürütücüsü, Gecekondulaşma, Gençlik ve Dindarlık-Kayseri Argıncık Örneği-, Erciyes Üniversitesi BAP, 2006-2010.

2.  Proje Yürütücüsü, Sınır Sosyolojisi, Sarp Sınır Kapısının Bölgedeki Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Etkileri-, Artvin Valiliği ve Artvin Çoruh Üniversitesi, 2010.

3. Proje Yürütücüsü, Sanayi Sektörünün Karaman’daki İşçi Kadınların Sosyo-Ekonomik Durumlarına Etkileri-, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi BAP, 2011-2012.

4. TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, 2015 Yılı 1. Dönem.

5. TÜBİTAK 2015 Yılı 2. Dönem Panelist, Ankara.

 

           K.  SON İKİ YILDA VERİLEN LİSANS VE YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

            a. Lisans

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

2010-2011

Güz

Sosyal Bilimler Metodolojisi

 

 

Sosyolojiye Giriş

2010-2011

Bahar

Sosyal Bilimler Metodolojisi-II

 

 

Kurumlar Sosyolojisi

2011-2012

Güz

 

 

 

Sosyolojiye Giriş

 

 

Psikolojiye Giriş

 

 

Küçük Gruplar Sosyolojisi

 

 

Köy Sosyolojisi

2011-2012

Bahar

 

 

 

Bilimsel Araştırma Metot ve Teknikleri

 

 

Aile Sosyolojisi

 

 

Kurumlar Sosyolojisi

2012-2013

Güz

 

 

 

Psikolojiye Giriş

 

 

Köy Sosyolojisi

 

 

İstatistik

 

 

Din Sosyolojisi

 

 

Türk Sosyoloji Tarihi

2013-2014

Güz

 

 

 

Gelişim Psikolojisi

 

 

Psikolojiye Giriş

 

 

Göç Sosyolojisi

 

 

Türk Sosyoloji Tarihi

 

 

Din Sosyolojisi

 

 

İleri Sosyoloji Metotları-NVİVO

 

a.    Yüksek Lisans

2014-2015/

2015-2016

Güz

Türkiye’de Din, Toplum ve Siyaset

 

Bahar

Muhafazakârlık Tartışmaları

 

 

L. Yürüttüğü Yüksek Lisans Danışmanlıkları

  1. Savaş Kalaycı, Yoksulluk Kültürü ve Sosyal Dayanışma Geleneği- Karaman Yunus Emre Kültür Vakfı Örneği-, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.
  2. Kerim Yıldırım, Çingene Alt Kültüründe Sosyalleşme Sürecinin Suç Olgusuna Etkisi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.