Zülfi GÜLER


Öz geçmiş

 

1.                  Adı-Soyadı                 : Zülfi GÜLER

2.                  Doğum Tarihi            : 28.01.1944

3.                  Unvanı                       : Prof. Dr.

4.                  Öğrenim Durumu      :

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Atatürk Üniversitesi

1967

Doktora

Türk Dili ve Edebiyatı

Atatürk Üniversitesi

1982

 

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı: Hamdullah Hamdı, Leyla Ve Mecnun (İnceleme-Metin), Doç. Dr. Haluk İpekten

 

Görevler:

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Yar. Doç.

Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

1991-2008

Doç.

Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

2009-2010

Doç.

Fırat Üniversitesi İnsani ve Beşeri Bilimler Fakültesi

2010

 

5.                  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

5.1              Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

5.1.1.      Karamanlı Nizamî Divanının Tahlili, Rezzan SOMUNK1RAN, F.Ü. Sos. Bil. Ens. Elazığ 1994.

5.1.2.      Cenâbî Pâşâ Dîvânı ( Hayatı, Edebî kişiliği, Divanının karşılaştırmalı metni), Beyhan KESİK, F.Ü. Sos. Bil. Ens. Elazığ 1996.

5.1.3.      Bakî Divanında Siyasî ve Askerî Konular, Veysel YILDIRIM, F.Ü. Sos. Bil. Ens. Elazığ l996.

5.1.4.      Şemsî'nin Cevâhirü'l-Kelimât Adlı Eserinin Karşılaştırmalı metni, Seyfettin İLHAN F.Ü. Sos. Bil. Ens. Elazığ 1998.

5.1.5.      Ali (Edirneli Hüseyin Efendi) Hayatı, Sanatı, Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni, İsmail ARIKOĞLU, F.Ü. Sos. Bil. Ens. Elazığ 1999.

5.1.6.      Cem Sultan Divanının Psikolojik Tahlili, Sema ALPUN, F.Ü. Sos. Bil. Ens. Elazığ 2000.

5.1.7.      Bakî Divanında Ses Sanatları, Zülküf KILIÇ, F.Ü. Sos. Bil. Ens. Elazığ 2000.

5.1.8.      Bakî Divanında Sözün Gerçek Anlamına Dayalı Sanatlar, Mehmet YILDIRIM, F.Ü. Sos. Bil. Ens. Elazığ 2002

5.1.9.      Fuzûlî'nin Beng ü Badesi (Kaynak, Konu, Üslup ve Şekil Yönünden İnceleme), Mehmet
KÖLEOĞLU, F.Ü. Sos. Bil. Ens. Elazığ 2002.

5.1.10.  16. yy.da Yazılan Padişah Methiyelerinde Padişah Tavsifleri, İlkay POLAT, F.Ü. Sos. Bil. Ens. Elazığ 2004.

5.1.11.  İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlere Dayalı olarak hazırlanan Sorular Üzerine Bir İnceleme, Murat ŞENGÜL, F.Ü. Sos. Bil. Ens. Elazığ, Temmuz 2005.

5.1.12.  İlköğretim 6, 7, 8. Sınıflarda Okutulan Türkçe Ders Kitaplarındaki Düz Yazı Metinlerinin Çocuğa Göreliği ve İçerdiği Eğitsel İletiler, Elif Emine KÜÇÜK, F.Ü. Sos. Bil. Ens. Elazığ, Ekim 2005.

5.1.13.  Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'unun Roman Tekniği Bakımından İncelenmesi, Selma Alemdaroğlu, F.Ü. Sos. Bil. Ens. Elazığ, Şubat 2008.

5.1.14.  Şeyh Galib Divanında Zaman, Kübra Yerlikaya, F.Ü. Sos. Bil. Ens. Elazığ, Şubat 2008.

5.1.15.  Sebk-i Hindî Şairlerinin (Naili, Neşati, Fehim, Şehri ve Şeyh Galib) Kasidelerinde Övme ve Övünme, Hakan Baykut, F.Ü. Sos. Bil. Ens. Elazığ, Şubat 2010.

 

5.2.Yönetilen Doktora Tezleri:

5.2.1.      Hayrî ( Hayatı, Edebî Şahsiyeti, Divanının tenkitli Metni), Hasan ŞENER, F.Ü. Sos. Bil. Ens. Elazığ 1999.

5.2.2.      Fuzûlî Divanında Din ve Toplum Telakkileri, Beyhan KESİK, F.Ü. Sos. Bil. Ens. Elazığ 2004.

5.2.3.      Ahenk Unsurları Bakımından Nef î Divanının Tahlili, Bahir SELÇUK, F.Ü. Sos. Bil. Ens. Elazığ 2004.

5.2.4.      Divan Şiirinde Sosyal Eleştiri, Zülküf Kılıç, F.Ü. Sos. Bil. Ens. Elazığ, Şubat 2008.

 

6.  Yayınlar

6.1.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

6.1.1.      Bağdatlı Ruhîmin Meşhur Terkib-Bendine Sosyal Psikoloji Açısından Bir Bakış, e-Journal of
New World Sciences Academy, Seri C, Sosyal Bilimler, C. 3 S. l, s. 28-43, 2008.

 

6.2.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

6.2.1.      Ahdî ve Gülşen-i Şu'arâ Bibliyografyası ve Yayınlanmamış Şiirleri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 6 S. 1-2, s. 107-119 Elazığ 1994.

6.2.2.      Leyla ve Mecnûn Hikâyelerinde Aile, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 9 S.l, s. 101-128 Elazığ 1999.

6.2.3.      Şeyh Galib Divanında Ayna Sembolü, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 14 S.l, s. 103-121 Elazığ 2004.

6.2.4.      Yunus Emre'nin Nûr-ı Muhammedi Anlatımının Türk Yaratılış Destanlarıyla Benzerliği, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 16 S.l, s. 63-72 Elazığ 2004.

6.2.5.      Rûz u Şeb Redifli Üç Na't, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi; Prof Dr. Hüseyin Ayan Özel Sayısı, TEAD 39, Erzurum 2009.

7.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

7.1.Harput'ta Edebiyat ve sözlü Folklor, Dünü ve bugünüyle Harput Sempozyumu Bildirileri, Türkiye
Diyanet Vakfı, C. 1, s. 441-453, Elazığ 1998.

 

8.  Kitaplar:

8.1.Divan Şiirinde Peygamber Hikâyelerine Telmihler, 260 s. Uğurel Matbaası, Malatya 2006.

8.2.Divan Şiirinde Ab-ı Hayat, 145 s. Özserhat Yay. Elazığ 2007.

8.3.Harput Ağzı, 164 s. Elazığ Belediyesi Yay. Elazığ 1992.

 

9.  İdari Görevler:

9.1.Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı                 1992-2000

9.2.Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı                                1998-2000

9.3.Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Başkanlığı        2000-2003